icon

服务中心位置

服务中心
财富管理服务
资产管理服务
财富管理中心    总部
地址: 香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 22楼
电话: (852) 2287 8788
传真: (852) 2287 8700
电邮: hotline@cfsg.com.hk

    财富管理中心 – 铜锣湾
地址: 香港铜锣湾谢斐道TOWER 535十楼1001B
电话: (852) 2287 8788
传真: (852) 2820 0649
电邮: cwm@cash.com.hk

    时富财富管理有限公司
地址: 香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 22楼
电话: (852) 2287 8469
传真: (852) 2820 0976
电邮: cwm@cash.com.hk

    时富资产管理有限公司
地址: 香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 22楼
电话: (852) 2287 8848
传真: (852) 2820 0911
电邮: amt@cash.com.hk